bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenia Dyrektora MOPS Bydgoszcz 2014

Zarządzenie nr 68/2014 z dnia 23 grudnia 2014
w sprawie ustalenia ceny 1 godziny realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 roku.


Zarządzenie nr 67/2014 z dnia 23 grudnia 2014
zmieniające Zarządzenie nr 62/2014 w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w 2015 roku.


Zarządzenie nr 66/2014 z dnia 18 grudnia 2014
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akti Instrukcji Archiwalnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 65/2014 z dnia 16 grudnia 2014
zmieniające zarządzenie Nr 19/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 64/2014 z dnia 12 grudnia 2014
zmieniające zarządzenie Nr 41/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w sprawie przeprowadzenia inwentaryczacji rocznej.


Zarządzenie nr 63/2014 z dnia 10 grudnia 2014
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w 2015 roku


Zarządzenie nr 62/2014 z dnia 10 grudnia 2014
w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w 2015 roku


Zarządzenie nr 61/2014 z dnia 10 grudnia 2014
w sprawie wprowadzenia "Procedury przydzielania asystenta rodziny"


Zarządzenie nr 60/2014 z dnia 9 grudnia 2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Starszego referenta Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 59/2014 z dnia 8 grudnia 2014
w sprawie wyrównania wymiaru czasu pracy w roku 2015 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 58/2014 z dnia 8 grudnia 2014
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 57/2014 z dnia 4 grudnia 2014
w sprawie zmiany regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 56/2014 z dnia 1 grudnia 2014
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2015 roku.


Zarządzenie nr 55/2014 z dnia 28 listopada 2014
w sprawie przyjęcia Zasad (Polityki) Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 54/2014 z dnia 28 listopada 2014
zmienieające Zarządzenie Nr 80/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 53/2014 z dnia 25 listopada 2014
zmieniające zarządzenie nr 40/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 52/2014 z dnia 25 listopada 2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 02.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ogłoszonym w dniu 06 listopada 2014 roku na realiazcję zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.


Zarządzenie nr 51/2014 z dnia 20 listopada 2014
w sprawie wprowadzenia "Procedury postępowania w sprawie kierowania i umieszczania mieszkańców miasta Bydgoszczy w domach pomocy społecznej oraz ustalenia odpłatności za dom pomocy społecznej wnioskodawcy i osób zobowiązujących"


Zarządzenie nr 50/2014 z dnia 5 listopada 2014
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej obcych środków trwałych będących na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 49/2014 z dnia 5 listopada 2014
zmieniające Zarządzenie Nr 41/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 20 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej


Zarządzenie nr 48/2014 z dnia 4 listopada 2014
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2015 zadania z zakresu pomocy społecznej pn:"Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomoc Społeczej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 02.01.2015 r. ".


Zarządzenie nr 47/2014 z dnia 4 listopada 2014
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu opieki społecznej na 2015 rok


Zarządzenie nr 46/2014 z dnia 30 października 2014
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w magazynie artykułów biurowych i gospodarczych MOSP w dniu 31 października 2014r.


Zarządzenie nr 45/2014 z dnia 30 października 2014
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1000,00zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 44/2014 z dnia 27 października 2014
zmieniające Zarządzenie Nr 39/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 października 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiczych


Zarządzenie nr 43/2014 z dnia 20 października 2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędznicze Radcy Prawnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 42/2014 z dnia 20 października 2014
w sprawie utworzenia Zespołu do merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników terapii zajęciowej.


Zarządzenie nr 41/2014 z dnia 20 października 2014
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej


Zarządzenie nr 40/2014 z dnia 16 października 2014
zmieniające zarządzenieNr 28/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad organizacji i trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych


Zarządzenie nr 39/2014 z dnia 15 października 2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 38/2014 z dnia 10 października 2014
zmieniające Zarządzenie Nr 80/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 37/2014 z dnia 3 października 2014
zmieniające zarządzenie nr 72/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie wyrównania wymiaru czasu pracy w roku 2014 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 36/2014 z dnia 3 października 2014
zmieniające zarządzenie nr 71/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 35/2014 z dnia 2 października 2014
w sprawie rozstrygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2014 rok


Zarządzenie nr 34/2014 z dnia 30 września 2014
zmieniające zarządzenie nr 80/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 33/2014 z dnia 24 września 2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie odzieży i żywności" ogłoszonym w dniu 8 września 2014 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.


Zarządzenie nr 32/2014 z dnia 16 września 2014
zmieniające Zarządzenie Nr 31 / 2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 3 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 3 września 2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 3 września 2014
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie odzieży i żywności"


Zarządzenie nr 29/2014 z dnia 3 września 2014
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z  zakresu pomocy społecznej w 2014 roku.


Zarządzenie nr 28/2014 z dnia 28 sierpnia 2014
w sprawie ustalenia zasad organizacji i trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych


Zarządzenie nr 27/2014 z dnia 19 sierpnia 2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 19 sierpnia 2014
zmieniające Zarządzenie Nr 80 / 11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 7 lipca 2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Zarządzenie nr 24/2014 z dnia 4 lipca 2014
w sprawie uprawnień pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do przydziału odzieży i obuwia roboczego, wypłacania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, dostarczania środków higieny osobistej, wydawania napojów profilaktycznych oraz uprawnień przysługujących pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w elektroniczne monitory ekranowe.


Zarządzenie nr 23/2014 z dnia 18 czerwca 2014
w sprawie zmiany regulaminu korzystania z telefonów komórkowych przez Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącym załącznik do zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19 maja 2014 r. Nr 19/2014.


Zarządzenie nr 22/2014 z dnia 18 czewca 2014
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej na zakończenie działalności w Rodzinnym Domu Dziecka w Bydgoszczy przy ul. Morszczukowej 9


Zarządzenie nr 21/2014 z dnia 10 czerwca 2014
zmieniające Zarządzenie nr 80/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zarządzenie nr 20/2014 z dnia 10 czerwca 2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przpisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Zarządzenie nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 8 maja 2014
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1692) oraz § 10 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 79/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z późn. zm.


Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 06 maja 2014
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1000,00 zł. będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgosz
czy.


Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 17 kwietnia 2014
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2014 roku.


Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 28 marca 2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:"Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej" ogłoszonym w dniu 5 marca 2014 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.


Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 28 marca 2014
zmieniające Zarządzenie Nr 69/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy 2014 r.


Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 24 marca  2014
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej".


Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 24 marca  2014
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku.


Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 17 marca 2014
w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności i Planów Pracy Środowiskowych Domów Samopomocy w Bydgoszczy na 2014r.


Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 13 marca  2014
zmieniające zarządzenie Nr 33/2013 Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 28 marca 2014
w sprawie przydziału środków higieny osobistej, posiłków i napojów, refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz wypłacania ekwiwalentu pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego


Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 17 lutego  2014
zmieniające zarządzenie Nr 79/11 Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 17 lutego 2014
zmieniajce Zarzdzenie Nr 80/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenie wewntrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 3 lutego 2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 23 stycznia 2014
zmieniające Zarządzenie Nr 69/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 2013 r. w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w 2014 r.


Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 23 stycznia 2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 15 stycznia 2014
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości od 1000,00 zł do 3499,99 zł będących w użytkowaniu ROPS Wyżyny, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 9 stycznia 2014
w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na rok 2014 dla miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w BydgoszczyOpublikował: Bartłomiej Bielak
Publikacja dnia: 26.07.2017
Podpisał: Łukasz Włodarczak
Dokument z dnia: 21.02.2014
Dokument oglądany razy: 25 151