bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 22 września 2017r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych (z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi) w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy, w ramach projektu pt. "Witalni" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"
treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
oświadczenie kandydataOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 27.09.2017
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 27.09.2017
Dokument oglądany razy: 1 275