bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 28.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawiono plik.

Plan Kontroli Wewnętrznych

L.p Nazwa komórki organizacyjnej Zakres kontroli Termin Osoba kontrolująca
1. Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej Analiza przyznawania usług opiekuńczych podopiecznym ROPS I półrocze br. Kierownik ROPS
2. Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej Kontrola losowo wybranej dokumentacji rodzin pod względem posiadania przez osoby pełniące funkcję niezawodowej rodziny zastępczej, zawodowej rodziny zastępczej lub prowadzące rodzinny dom dziecka, opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia w/w funkcji, wydanej przez psychologa oraz posiadania zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, celem stwierdzenia, czy są one zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem. br. Kierownik DRPZ
3. Dział Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń Prawidłowość przekazywanych dokumentów źródłowych (decyzji adm. i druków ZUS) w jednym okresie rozliczeniowym ubezpieczenia podopiecznych MOPS. br. Kierownik DKW
4. Dział Organizacyjno - Administracyjny Kontrola godzin pracy pracowników sprzątających pomieszczenia na terenie objętym działaniami MOPS. 1 raz w kw. br. Kierownik DOA
5. Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kontrola wydatkowanych środków przyznanych wnioskodawcom na zadania PFRON br. Kierownik DRON
6. Dział Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej Kontrola wnoszonych opłat zastępczych pod kątem dochodzenia ich zwrotu. br. Kierownik DRŚiPI
7. Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej Sporządzanie przez asystentów planów pracy z rodzinami i terminowość dokonywania okresowych ocen sytuacji rodzin. br. Kierownik DWR
8. Dział Finansowo - Księgowy Kontrola naliczania i wypłaty wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego pracowników zatrudnionych w MOPS br. Gł. księgowy
9. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w PZOON br. Przewodniczący PZOON
10. Inspektor Ochrony Danych Ocena skutków (analiza ryzyka) danych osobowych, zgodnie z procedurą zawartą w rozdz. VI Polityki Ochrony Danych osobowych w MOPS I półrocze br. - ROPS-Ba, W, Śr, F.

II półrocze br. - MOPS ul. Toruńska

Inspektor Danych Osobowych
11. Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej

* zaległa

kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych, z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie działalności merytorycznej DRPZ. II kwartał br. Zespół kontrolny DKW
12. Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej

* zaległa

1. kontrola losowo wybranej dokumentacji rodzin objętych pomocą asystenta rodziny;

2. Kontrola programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

br. Zespół kontrolny DKW

Plan kontroli wewnętrznych 2019Opublikował: Krzysztof Napierała
Publikacja dnia: 28.02.2019
Podpisał: Magdalena Obuchowicz
Dokument z dnia: 28.02.2019
Dokument oglądany razy: 160