bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 27.03.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano ogłoszenie sprzedaży samochodu Skoda Fabia

Ogłoszenie o zbyciu ruchomości

Bydgoszcz, dnia 24.10.2017 r.

OGŁOSZENIE

    1. Sprzedający:

Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
NIP: 953-101-18-63

za pośrednictwem:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz
tel. 52-325-44-10         fax. 52-325-44-34

    2. Ogłasza przetarg na sprzedaż pojazdu służbowego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dot. zawarcia umowy w drodze przetargu określone w art. 701 – 705 k.c.

    3. Przedmiot sprzedaży:
CITROEN BERLINGO 1.4
Nr rej.: CB 6777C
rok produkcji: 2004
przebieg: 152.516 km

    4. Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą: 2.400 zł brutto.

    5. Z ekspertyzą wystawioną przez rzeczoznawcę zawierającą szczegółowy opis stanu technicznego pojazdu można zapoznać się osobiście w siedzibie Sprzedającego pok. 44.   Ekspertyza dostępna jest także na stronie internetowej Sprzedającego: bip.mopsbydgoszcz.pl

    6. Pojazd można obejrzeć osobiście w siedzibie MOPS w dni robocze w godz. od 800 do godz. 1030 ul. Ogrodowa 9 w Bydgoszczy.
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pan Jarosław Skórczewski,
tel.: 52/ 325-44-31lub 660-744-301.
Wszelkich informacji można uzyskać również za pośrednictwem poczty elektronicznej: doa@mopsbydgoszcz.pl

    7. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

    8. Termin składania ofert w siedzibie Sprzedającego, II piętro, pok. nr 44 upływa dnia 10.11.2017 r.  godz. 900. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

    9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek: „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki CITROEN BERLINGO 1.4 , Nr rej.: CB 6777C.

    10. Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 15.11.2017 r. o godz. 900
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9 , II piętro, pok.
nr 44.
    11. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną brutto za pojazd powyżej ustalonej ceny minimalnej – wywoławczej.

    12. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty,
z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Dodatkowy przetarg ustny odbędzie się w dniu otwarcia ofert.

    13. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

    14. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia.

    15. Wyniki postępowania zamieszczone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej: bip.mopsbydgoszcz.pl.

pełna treść ogłoszenia

Ocena stanu technicznego wykonana przez PZM


Rozstrzygnięcie ogłoszenia:

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia pisemnego przetargu na zakup samochodu służbowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę:

Z.U.H. "ARTMOT"
Ryszard Hanusiak
ul. Stefana Okrzei 119
07-202 Wyszków

Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyOpublikował: Marcin Zalewski
Publikacja dnia: 27.03.2019
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 25.10.2017
Dokument oglądany razy: 1 411