bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 2019r

Zarządzenie nr 120/2019 z dnia 31 grudnia 2019r.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 119/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w mieszkaniach chronionych na terenie miasta Bydgoszczy w 2020 r.


Zarządzenie nr 118/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodku wsparcia funkcjonującym na terenie miasta Bydgoszczy w 2020 r.


Zarządzenie nr 117/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia ceny 1 godziny realizacji usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 r.


Zarządzenie nr 116/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy na terenie miasta Bydgoszczy w 2020 r.


Zarządzenie nr 115/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 114/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-biurowych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 113/2019 z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia kosztu utrzymania w schronisku dla bezdomnych na terenie miasta Bydgoszczy w 2020 roku prowadzonym przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie Nr 112/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-biurowych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 111/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Prowadzenie Centrum pomocy dla Bezdomnych w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie nr 110/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia ceny 1 godziny realizacji usług opiekuńczych w 2020 roku realizowanych przez organizację pozarządową


Zarządzenie nr 109/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w 2020 roku prowadzonych przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie nr 108/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia kosztu jednostkowego posiłków na I półrocze 2020 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie nr 107/2019 z dnia 17 grudnia 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Prowadzenie Centrum dla Bezdomnych w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie nr 106/2019 z dnia 17 grudnia 2019r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 r.


Zarządzenie nr 105/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń i obsługi sekretariatu Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej "Śródmieście" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 104/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-biurowych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 103/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 102/2019 z dnia 3 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 101/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r."


Zarządzenie nr 100/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r."


Zarządzenie nr 99/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych przy ul. Jodłowej 14 w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie nr 98/2019 z dnia 03 grudnia 2019r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych i chorych na Alzheimera przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r."


Zarządzenie nr 97/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Wsparcie niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych o profilu wspieranym w terminie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r."


Zarządzenie nr 96/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r."


Zarządzenie nr 95/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r."


Zarządzenie nr 94/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r."


Zarządzenie nr 93/2019 z dnia 26 listopada 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn.:

  1. „Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.”
  2. „Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.”
  3. „Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.”
  4. „Wsparcie niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych o profilu wspieranym w terminie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.”
  5. „Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych i chorych na Alzheimera przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.”
  6. „Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych przy ul. Jodłowej 14 w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.”
  7. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni w terminie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”
  8. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy w terminie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”

Zarządzenie nr 92/2019 z dnia 26 listopada 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej "Szwederowo" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 91/2019 z dnia 26 listopada 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 90/2019 z dnia 26 listopada 2019r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na lata 2020-2021


Zarządzenie nr 89/2019 z dnia 26 listopada 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na lata 2020-2021


Zarządzenie nr 88/2019 z dnia 18 listopada 2019r.
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w sprawach przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków


Zarządzenie nr 87 z dnia 14 listopada 2019r.
w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 24 grudnia 2019 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 86/2019 z dnia 12 listopada 2019r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu "Złota Rączka dla Seniora 65+" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 85/2019 z dnia 8 listopada 2019r.
w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 84/2019 z dnia 6 listopada 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 83/2019 z dnia 6 listopada 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 6 listopada 2019r.
W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 81/2019 z dnia 6 listopada 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 80/2019 z dnia 6 listopada 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 79/2019 z dnia 6 listopada 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na lata 2020 - 2021


Zarządzenie nr 78/2019 z dnia 6 listopada 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na lata 2020 - 2021


Zarządzenie nr 77/2019 z dnia 6 listopada 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 76/2019 z dnia 6 listopada 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok


Zarządzenie nr 75/2019 z dnia 4 listopada 2019r.
uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 74 z dnia 4 listopada 2019r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2019r


Zarządzenie nr 73 z dnia 29 października 2019r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9


Zarządzenie nr 72/2019 z dnia 28 października 2019r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu na sprzedaż pojazdu służbowego


Zarządzenie nr 71 z dnia 21 października 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. nadzowu inwestorskiego w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 70 z dnia 21 października 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. domów pomocy społecznej w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 69 z dnia 22 października 2019r.
w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 68/2019 z dnia 17 października 2019r.
w sprawie powołania Zespołu Konsultantów opiniującego wnioski osób o skierowanie do domu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 9 października 2019r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 14 października 2019r.
zmieniające Zarządzenie Nr 28/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Ochrony Danych Osobowych" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 65/2019 z dnia 8 października 2019r.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 r.


Zarządzenie nr 64 z dnia 27 września 2019r.
zmieniające zarządzenie Nr 92/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wewnętrzenej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 63 z dnia 27 września 2019r.
zmieniające zarządzenie Nr 89/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacynjego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 9 września 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji świadczeń w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.
zmieniające zarządzenie Nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 5 sierpnia 2019r.
W sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 59 z dnia 31 lipca 2019r.
zmieniające zarządzenie Nr 092/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 58 z dnia 31 lipca 2019r.
zmieniające zarządzenie nr 89/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 57 z dnia 22 lipca 2019r.
W sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 10 lipca 2019r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 2 lipca 2019r.
zmieniające Zarządzenie Nr 15/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Zasad (Polityki) Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. pieczy zastępczej w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. domów pomocy społecznej w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 26 czerwca 2019r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz żywnościowych na okoliczność likwidacji kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 25 czerwca 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 25 czerwca 2019r.
w sprawie ustalenia kosztu jednostkowego posiłków w roku 2019 realizowanych przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 24 czerwca 2019r.
zmieniające Zarządzenie nr 44/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r."


Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 18 czerwca 2019r.
W sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 17 czerwca 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds, obsługi spraw dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych tut. Ośrodka w Dziale Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 17 czerwca 2019r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Wsparcie niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych o profilu wspieranym w terminie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r."


Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 17 czerwca 2019r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r."


Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 17 czerwca 2019r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r."


Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 11 czerwca 2019r.
zmieniające zarządzenie Nr 66/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt  iInstrukcji Archiwalnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 10 czerwca 2019r.
W sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 10 czerwca 2019r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 10 czerwca 2019r.
W sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru na partnera w celu zawiązania partnerstwa i wspólnej realizacji projektu.


Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 7 czerwca 2019r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:
1. "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.",
2. "Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.",
3. "Wsparcie niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych o profilu wspieranym w terminie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r."
ogłoszonych w dniu 21 maja 2019 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.


Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 31 maja 2019r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 29 maja 2019r.
w sprawie powołania Zespołu Oceniającego do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym naborze na partnera w celu zawiązania partnerstwa i wspólnej realizacji projektu w związku z ogłoszonym naborem w dniu 14 maja 2019 r.


Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 22 maja 2019r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi spraw dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych tut. Ośrodka w Dziale Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 22 maja 2019r.
Zmieniające zarządzenie Nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 17 maja 2019r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 16 maja 2019r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019


Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 16 maja 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok


Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 16 maja 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok


Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 16 maja 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2019 rok


Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 14 maja 2019r.
w sprawie ogłoszenia w otwartym naborze na partnera w celu zawiązania partnerstwa i wspólnej realizacji projektu


Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 9 maja 2019r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w magazynie artykułów biurowych, technicznych i gospodarczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9


Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 7 maja 2019r.
Zmieniające zarządzenie Nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 7 maja 2019r.
Zmieniające zarządzenie Nr 89/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r.
W sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności.


Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie Nr 33/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 23/2019z dnia 23 kwietnia 2019r.
zmieniające Zarządzenie Nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 21/2019z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie ustalenia zasad organizacji i trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych


Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 19 marca 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej "Szwederowo" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 18/2019z dnia 14 marca 2019r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 25 lutego 2019r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 25 lutego 2019r.
w sprawie ustalenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 25 lutego 2019r.
W sprawie przyjęcia Zasad (Polityki) Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 25 lutego 2019r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 25 lutego 2019r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 13 lutego 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej "Szwederowo" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 11 lutego 2019r.
zmieniające Zarządzanie Nr 92/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 6 lutego 2019r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastepcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 9/2019z dnia 24 stycznia 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowejdo przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds.  ds. prowadzenia postępowań w sprawie udzielania ulg niepodatkowych należności budżetowych w Dziale Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 8/2019z dnia 24 stycznia 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowejdo przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej "Wyżyny" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 18 stycznia 2019r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Klubu "SENIOR +" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej „Śródmieście” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji świadczeń w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Interpersonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 14 stycznia 2019r.
w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na rok 2019 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 3/2019z dnia 14 stycznia 2019r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Instrukcji Magazynowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 7 stycznia 2019r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności.


Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019r
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników MIejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w BydgoszczyOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 14.02.2020
Podpisał: Łukasz Włodarczak
Dokument z dnia: 09.01.2019
Dokument oglądany razy: 11 531