bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Inne oferty pracy

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA
ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy poszukuje kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.

1. Wymagania niezbędne:
a. dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, lub
b. wykształcenie minimum średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

2. Wymagania dodatkowe:
a. odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, empatia, zaangażowanie, asertywność, nastawienie na rozwiązywanie problemów,
b. wysoka kultura osobista, nieposzlakowana opinia, odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań:
Asysta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu, tj.:
a. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
b. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d. załatwieniu spraw urzędowych;
e. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

4. Warunki pracy:
a. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej- umowy zlecenia, zawartej do dnia 31.12.2020r.;
b. Czas trwania usług asystenta: przez 7 dni w tygodniu, od 7 do 22 godziny.
c. Miejsce realizacji usług: w granicach administracyjnych województwa kujawsko- pomorskiego,
z przewagą pracy na terenie miasta Bydgoszcz
d. Koszt 1 godziny zegarowej z tytułu świadczenia usług asystenta: 25zł brutto

5. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny,
b. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
c. oryginalny kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobranie na stronie BIP Ośrodka),
d. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
f. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
i. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U. UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016r.

6. Składanie ofert:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert (w zaklejonej kopercie) w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9, I piętro, pok. 28 lub przesłać pocztą na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz z dopiskiem „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (decyduje data wpływu do tut. Ośrodka, a nie data nadania). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 325 44 74, od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 13:00. Informacji udziela Pani Anna Bączkowska- pracownik Działu Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu po miesiącu od dnia zatrudnienia osób na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. O wynikach weryfikacji ofert zostaną powiadomieni kandydaci, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 5 ogłoszenia.Opublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 26.06.2020
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 10.02.2020
Dokument oglądany razy: 4 198