bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Przebieg i wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze


2021


Ogłoszenie o naborze nr 8/2021
z dnia 22 października 2021 r.

Wolne cztery stanowiska urzędnicze, w tym cztery stanowiska kierownicze urzędnicze:
Zastępca Kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Oferty należy składać w terminie do dnia 5 listopada 2021r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 8/2021"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Wyżej wymienione kandydatki spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 8/2021. W postępowaniu konkursowym wykazały się bardzo dobrą znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. W wystarczającym stopniu spełniły wymagania i oczekiwania jakie stawia się kandydatom na stanowisku Zastępcy Kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranych kandydatek rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowiskach. Pozostali kandydaci biorący udział w naborze nie spełnili w wystarczającym stopniu wymagań jakie stawia się kandydatom na w/w stanowiska.

Uzasadnienie:

Procedura naboru na wyżej wymienione stanowisko została zakończona z powodu braku ofert.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 7/2021
z dnia 1 października 2021 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-technicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 października 2021r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 7/2021"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że na stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-biurowych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy nie został wybrany kandydat.

Uzasadnienie:

Procedura naboru na wyżej wymienione stanowisko została zakończona z powodu braku ofert.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 6/2021
z dnia 8 września 2021 r.

Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Zespole Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 września 2021r. :
- w zamkniętej kopercie w Punkcie Przyjmowania Interesantów do skrzynki podawczej MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9,na parterze budynku
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-039 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 6/2021"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia

Wynik naboru:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Jolanta Turzyńska zamieszkała w Solcu Kujawskim.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 6/2021. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisko.

Pełna treść ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 26.11.2021
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 25 760