Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP MOPS Bydgoszcz, głównej strony WWW jednostki.

 1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.

 1. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

 • cel linku nie jest odpowiednio określony,

 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

 1. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,

 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 1. Każda osoba ma prawo domagać się zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnych lub ich elementów. Można również żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnych sposobów dostępu, takich jak odczytanie dokumentu niedostępnego cyfrowo lub opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby składającej żądanie oraz wskazanie, o jaką stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi. Jeśli osoba składająca żądanie potrzebuje informacji za pomocą alternatywnych sposobów dostępu, powinna także określić preferowany sposób przekazania tych informacji.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Binkowski
e-mail: informatycy@mopsbydgoszcz.pl
telefon: 052 31 – 17 – 115

 1. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od jego zgłoszenia. Jeśli termin ten nie może być dotrzymany, podmiot publiczny powinien niezwłocznie poinformować osobę składającą żądanie, kiedy będzie możliwe jego zrealizowanie. Termin ten nie może jednak być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia żądania. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zasugerować alternatywne sposoby dostępu do informacji.

 1. W przypadku odmowy podmiotu publicznego w realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, osoba składająca żądanie ma prawo złożyć skargę w tej sprawie do podmiotu publicznego. Po wyczerpaniu wymienionej procedury można również zwrócić się z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data publikacji strony internetowej: 2022.09.19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.03.21


 

Dostępność architektoniczna

OGRODOWA 9

 1. Dostępność wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku jest wolne od barier.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind:

W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 1. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: Brak.

 1. Umiejscowienie ilości i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych:

Dwa miejsca parkingowe tylko na czas pobytu.

 1. Prawo wstępu z psem asystującym: Bez ograniczeń.

 1. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line: Dostępny na wniosek.

TORUŃSKA 272

 1. Dostępność wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku jest wolne od barier.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind: Brak windy.

 1. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

Beacony audio, beacony tekstowe, pętla indukcyjna recepcyjna, plany tyflograficzne PMMA, linie prowadzące mobilna lupa elektroniczna, urządzenie lektorskie, tabliczki brajlowskie z QR i NFC, listwy kontrastowe na stopniach schodów, pasy ostrzegawcze na początku i końcu biegu schodów.

 1. Umiejscowienie ilości i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych:

Dwa miejsca parkingowe.

 1. Prawo wstępu z psem asystującym: Bez ograniczeń.

 1. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line: Dostępny na wniosek.

CZERKASKA 22

 1. Dostępność wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku po schodach na piętro.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind:

W budynku znajduje się winda, od strony przychodni.

 1. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: Brak.

 1. Umiejscowienie ilości i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych:

Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 1. Prawo wstępu z psem asystującym: Bez ograniczeń.

 1. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line: Dostępny na wniosek.


 

PORAŹIŃSKIEJ 9

 1. Dostępność wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku jest wolne od barier.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind: Budynek parterowy.

 1. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: Brak.

 1. Umiejscowienie ilości i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych:

Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 1. Prawo wstępu z psem asystującym: Bez ograniczeń.

 1. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line: Dostępny na wniosek.


 

KAPUŚCISKA 10

 1. Dostępność wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku po schodach na piętro.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind: Brak windy.

 1. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: Brak.

 1. Umiejscowienie ilości i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych:

Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 1. Prawo wstępu z psem asystującym: Bez ograniczeń.

 1. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line: Dostępny na wniosek.

JODŁOWA 14

 1. Dostępność wejścia do budynku:

Wejście do budynku jest wolne od barier.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind: Brak windy.

 1. Pochylnie, platformy, informacje głosowe: Brak.

 1. Umiejscowienie ilości i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych:

Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 1. Prawo wstępu z psem asystującym: Bez ograniczeń.

 1. Tłumacz migowy na miejscu lub online: Dostępny na wniosek.


 

FREDRY 3

 1. Dostępność wejścia do budynku:

Wejście do budynku jest wolne od barier.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Na zewnątrz budynku jest zamontowana platforma pionowa.

 1. Pochylnie, platformy, informacje głosowe: Brak.

 1. Umiejscowienie ilości i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych: Jedno miejsce parkingowe.

 1. Prawo wstępu z psem asystującym: Bez ograniczeń.

 1. Tłumacz migowy na miejscu lub online: Dostępny na wniosek.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.15
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024.03.25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.