Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP MOPS Bydgoszcz.

Data publikacji strony internetowej: 01.08.2013
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.11.2016

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.

2.Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

3. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.15
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022.03.22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Adres:
ul. Ogrodowa 9
85-039 Bydgoszcz
(52) 321 55 35 ( Sekretariat )
sekretariat@mopsbydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Napierała
E-mail: k.napierala@mopsbydgoszcz.pl
Telefon: 052 325 44 27

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
 • udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

OGRODOWA 9

1.Dostępność wejścia do budynku: Wejście główne do budynku bezpośrednio z parkingu.
2.Dostępność korytarzy, schodów i wind: W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: Nie stosuje się.
4. Umiejscowienie ilości i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych: Dwa miejsca parkingowe tylko na czas pobytu.
5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia): Nie ma ograniczeń.
6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line: Nie ma.

TORUŃSKA 272

1. Dostępność wejścia do budynku: Wejście główne do budynku po kilku stopniach.
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind: W budynku nie znajduje się winda.
3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: Nie stosuje się.
4. Umiejscowienie ilości i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Dwa miejsca parkingowe tylko na czas pobytu.
5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia). Nie ma ograniczeń.
6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line: Nie ma.
7. Inne informacje: Ubikacje dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku na piętrze.

CZERKASKA 22

1. Dostępność wejścia do budynku: Wejście główne do budynku po kilku stopniach.
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind: W budynku znajduje się winda, od strony przychodni.
3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: Nie stosuje się.
4. Umiejscowienie ilości i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych: Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia): Nie ma ograniczeń.
6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line: Nie ma.

PORAŹIŃSKIEJ 9

1. Dostępność wejścia do budynku: Wejście główne do budynku bezpośrednie.
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind: W budynku nie znajduje się winda.
3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: Nie stosuje się.
4. Umiejscowienie ilości i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia): Nie ma ograniczeń.
6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line: Nie ma.

KAPUŚCISKA 10

1. Dostępność wejścia do budynku: Wejście główne do budynku po schodach na piętro.
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind: W budynku nie znajduje się winda.
3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: Nie stosuje się.
4. Umiejscowienie ilości i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych: Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia). Nie ma ograniczeń.
6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line: Nie ma.

JODŁOWA 14

1. Dostępność wejścia do budynku: wejście do budynku jest wolne od barier.
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind: w budynku brak windy.
3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe: nie stosuje się.
4. Umiejscowienie ilości i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych: brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym: nie ma ograniczeń.
6. Tłumacz migowy na miejscu lub online: nie ma.

FREDRY 3

1. Dostępność wejścia do budynku: wejście do budynku jest wolne od barier.
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind: na zewnątrz budynku zamontowana platforma pionowa.
3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe: nie stosuje się.
4. Umiejscowienie ilości i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych: brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym: nie ma ograniczeń.
6. Tłumacz migowy na miejscu lub online: nie ma.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
Adres: ul. Ogrodowa 9
85-039 Bydgoszcz
E-mail: dyrektor@mopsbydgoszcz.pl
Telefon: 052 321 55 35

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.