Formy pomocy

MOPS Bydgoszcz

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy ,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 5. pomoc dla rodzin zastępczych,
 6. pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki,
 7. pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z nauką polskiego dla osób mających status uchodźcy.

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

 1. bilet kredytowany,
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 3. składki na ubezpieczenie społeczne,
 4. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu,
 5. poradnictwo specjalistyczne (w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne),
 6. interwencja kryzysowa – działania podejmowane na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, mające na celu zapobieganie pogłębianiu się występujących dysfunkcji,
 7. udzielanie schronienia (w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych),
 8. posiłek ,
 9. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy specjalistyczne,
 10. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
 11. mieszkania chronione,
 12. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 13. opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 14. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
 15. pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 16. pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
 17. szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna, prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 18. rehabilitacja zawodowa i społeczna.