Aktywne włączenie społeczne - KIS Fundacji Pro Omnis

Logo

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

W dniu 5 lipca 2024 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji „Aktywne włączenie społeczne - KIS Fundacji Pro Omnis”, tym samym Gmina Miasto Bydgoszcz przystąpiła do projektu partnerskiego współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.20 Aktywne włączenie społeczne.

Partnerem wiodącym Projektu jest Fundacja Pro Omnis.

W ramach Projektu, zostanie utworzony i zarejestrowany nowy Klub Integracji Społecznej przy Fundacji Pro. W okresie do 31.08.2027 wsparciem zostanie objętych 36 osób (w tym 20 K) zamieszkujących Miasto Bydgoszcz, w zakresie szeroko rozumianej reintegracji społeczno-zawodowej (działania zgodne i realizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym).

Całkowita wartość projektu: 2 284 305,61 PLN

Kwota dofinansowania EFS: 2 156 305,61 PLN