Informacja dla osób głuchoniemych

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną”
ma prawo do:

 1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
  Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 2. kontaktu z ośrodkiem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:
  • korzystanie z poczty elektronicznej – sekretariat@mopsbydgoszcz.pl
  • korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, umieszczonej
  • na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – mopsbydgoszcz.pl
  • przesyłanie faksów – (52) 321 55 35
  • korzystanie ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – mopsbydgoszcz.pl oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej – bip.mopsbydgoszcz.pl
 3. skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, systemem językowo – migowym lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu pod warunkiem zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno być dokonane w formie pisemnej.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatna.

wzór wniosku w sprawie skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego w załaczniku