Rodzina w centrum Etap I


 

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), MOPS Bydgoszcz informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-056/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji  włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Status projektu: wybrany do dofinansowania

Data zawarcia umowy o partnerstwie: 06.03.2024 r.

Planowany okres realizacji: 1.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Partnerzy projektu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie (ROPS w Toruniu) – Partner Wiodący

 • powiaty:

 • aleksandrowski

 • brodnicki

 • bydgoski

 • chełmiński

 • golubsko-dobrzyński

 • grudziądzki

 • inowrocławski

 • lipnowski

 • mogileński

 • nakielski

 • radziejowski

 • rypiński

 • sępoleński

 • świecki

 • toruński

 • tucholski

 • wąbrzeski

 • włocławski

 • żniński

 • miasta na prawach powiatów:

  • Bydgoszcz

  • Toruń

  • Grudziądz

  • Włocławek

 • DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

Podmioty uczestniczące w realizacji zadań:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

 

 • MOPS Bydgoszcz

 • MOPR Toruń/TCUS

 • MOPR Włocławek

 • MOPR Grudziądz/CPDIR

 • PCPR Aleksandrów Kuj.

 

 • PCPR Brodnica

 

 • PCPR Bydgoszcz

 

 • PCPR Chełmno

 

 • PCPR Golub-Dobrzybi

 

 • PCPR Grudziądz

 

 • PCPR Inowrocław

 

 • PCPR Lipno

 

 • PCPR Mogilno

 

 • PCPR Nakło nad Notecią

 

 • PCPR Radziejów

 

 • PCPR Rypin

 

 • PCPR w Sępólnie Krajeńskim

 • PCPR Świecie

 

 • PCPR Toruń

 

 • PCPR Tuchola

 

 • PCPR Wąbrzeźno

 

 • PCPR Włocławek

 

 • PCPR Żnin

 

 • DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

 

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Gmina Miasto Bydgoszcz zadeklarowała wolę przystąpienia w charakterze Partnera do projektu pn. „Rodzina w centrum Etap I”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W latach 2016-2023 MOPS Bydgoszcz realizował, w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu) oraz innymi partnerami projekty o tożsamym charakterze, tj. Rodzina w Centrum. Z uwagi na pozytywne rezultaty poprzedniego przedsięwzięcia i ogromną korzyść dla rodzin z naszego terenu, Gmina Miasto Bydgoszcz podjęła decyzję o współpracy w działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin także w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ramach projektu w województwie kujawsko-pomorskim powstanie spójny i zintegrowany system wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, celem którego jest rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Działania podjęte w projekcie będą miały na celu:

 • stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);

 • poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;

 • rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;

 • rozwój pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;

 • rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;

 • umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;

 • działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;

 • podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;

 • działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.